fbpx

Cookies

Regulamin PL

Korzystanie ze Strony nie powoduje zbierania w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Ciasteczka zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz indywidualny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są przez Stronę w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk o sposobie, w jaki Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co wpływa na ulepszanie ich struktury i zawartości;

Na tej Stronie używane są następujące pliki cookies:

a) „wydajnościowe” pliki cookies - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
b) przechowywania danych sesyjnych.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą zawsze dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia można zmieniać w taki sposób, żeby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Korzystanie ze strony oznacza akceptacje plików cookie.

Regulations EN

Using the Website does not automatically collect any information, except for information contained in cookies.

Cookies (so-called "cookies") are IT data that are stored in the User's end device and are intended for use of the Website's websites. Cookies usually contain the name of the website, their storage time on the end device and an individual number.

Cookies are used by the Website in order to:

a) adjusting the content of websites to User's preferences and optimizing the use of websites; in particular, these files allow to recognize the device of the Website User and properly display the website, tailored to his individual needs;

b) create statistics on the manner in which Website Users use websites, which improves their structure and content;

The following cookies are used on this Website:

a) "performance" cookies - allow to collect information about the use of Website pages;
b) storage of session data.

In many cases, software used for browsing websites (web browser) allows cookies to be stored in the User's device by default. Website Users can always change the cookie settings. The settings can be changed in such a way as to block the automatic handling of cookies in the web browser's settings or inform about their every posting in the device of the Website User. Detailed information about the possibilities and ways of handling cookies are available in the software (web browser) settings.

The Website Operator informs that restrictions on the use of cookies may affect some of the functionalities available on the websites of the Website.

Cookies placed on the Website User's end device may also be used by advertisers and partners cooperating with the Website operator.

Using the site means accepting cookies.

Vorschriften DE

Die Nutzung der Website sammelt nicht automatisch Informationen, außer für die in Cookies enthaltenen Informationen.

Cookies (sogenannte "Cookies") sind IT-Daten, die im Endgerät des Nutzers gespeichert sind und für die Nutzung der Webseiten der Website bestimmt sind. Cookies enthalten üblicherweise den Namen der Website, ihre Speicherzeit auf dem Endgerät und eine individuelle Nummer.

Cookies werden von der Website verwendet, um:

a) Anpassung des Inhalts von Websites an die Präferenzen des Nutzers und Optimierung der Nutzung von Websites; insbesondere ermöglichen diese Dateien, das Gerät des Nutzers der Website zu erkennen und die Website entsprechend seinen individuellen Bedürfnissen anzuzeigen;

b) Statistiken über die Art und Weise erstellen, in der Website-Nutzer Websites verwenden, wodurch deren Struktur und Inhalt verbessert werden;

Die folgenden Cookies werden auf dieser Website verwendet:

a) "Performance" -Cookies - erlauben, Informationen über die Nutzung von Webseiten zu sammeln;
b) Speicherung von Sitzungsdaten.

In vielen Fällen ermöglicht die zum Browsen von Webseiten verwendete Software (Webbrowser), dass Cookies standardmäßig auf dem Gerät des Benutzers gespeichert werden. Website-Benutzer können die Cookie-Einstellungen jederzeit ändern. Die Einstellungen können so geändert werden, dass die automatische Behandlung von Cookies in den Einstellungen des Webbrowsers blockiert wird oder dass sie über jede Buchung im Gerät des Webseitenbenutzers informiert werden. Detaillierte Informationen zu den Möglichkeiten und Möglichkeiten des Umgangs mit Cookies finden Sie in den Einstellungen der Software (Webbrowser).

Der Betreiber der Website weist darauf hin, dass Einschränkungen der Verwendung von Cookies einige der auf den Websites der Website verfügbaren Funktionen beeinträchtigen können.

Cookies, die auf dem Endgerät des Website-Nutzers platziert werden, können auch von Werbetreibenden und Partnern verwendet werden, die mit dem Website-Betreiber zusammenarbeiten.

Die Nutzung der Website bedeutet das Akzeptieren von Cookies.